KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

Thứ ba - 20/07/2021 22:51
 
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG TH XUÂN DƯƠNG
     
Số:     /KH-THXD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc
 
 


Xuân Dương, ngày 20  tháng 5 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021 – 2022

 

 
 

Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non; Điều lệ trường tiểu học; Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ Công văn số1199/SGD&ĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021 –2022;
Thực hiện KH số 348/KH-PGD&ĐT  ngày  17  tháng 3 năm 2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo  huyện Thanh oai về kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021 - 2022 trên địa bàn huyện Thanh Oai;
Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương;
Trường Tiểu học Xuân Dương xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 trên địa bàn xã như sau:
A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cấp học, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học.
2. Điều tra chính xác số trẻ ở độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến và giao chỉ tiêu hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho HS, tránh tình trạng quá tải. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo bốn rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.
3. Tiếp tục thực hiện chủ trương tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất trong nhà trường; tăng số học sinh học 2 buổi/ngày; giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp.
4. Các trường tuyệt đối không được vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.
  5. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh.
B. NỘI DUNG
          I. Tuyển sinh vào lớp 1
1) Phương thức và đối tượng
Tuổi của trẻ vào học lớp 1 là 6 tuổi (sinh năm 2015), hiện đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú cùng gia đình trên địa bàn được phân tuyến tuyển sinh của UBND xã Xuân Dương quy định. Trường hợp đặc biệt: trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. Tuyệt đối không nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1.
3) Hồ sơ dự tuyển
- Phiếu đăng kí dự tuyển vào lớp 1 (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp;
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (kèm theo bản chính để đối chiếu);
- Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp xã. (đối với các đối tượng có hộ khẩu thường trú ngoài huyện nhưng tạm trú cả gia đình trên địa bàn phân tuyến tuyển sinh)
4) Thời gian tuyển sinh:
- Đợt 1: (Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến)
Từ ngày 15/7/2021 đến ngày 17/7/2021
- Đợt 2: (Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp)
Từ ngày 23/7/2021 đến ngày 28/7/2021  nhà trường tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp cho đến khi đủ chỉ tiêu.
Công tác tuyển sinh đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19
II. HỒ SƠ TUYỂN SINH:
Bộ hồ sơ gồm:
  - Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh.                                            
  - Biên bản bàn giao hồ sơ giữa 2 cấp học. 
  - Kế hoạch tuyển sinh của trường (theo mẫu của Sở GD&ĐT)
  - Báo cáo nhanh thực hiện kế hoạch tuyển sinh (theo mẫu của Sở GD&ĐT)
  - Biên bản xét tuyển (theo mẫu của Bộ GD&ĐT).
  - Danh sách HS ứng dự tuyển (theo mẫu của Bộ GD&ĐT).
  - Danh sách học sinh được tuyển triết xuất từ phần mềm Esams
  - Báo cáo tổng kết thực hiện công tác tuyển sinh (theo mẫu của Sở GD& ĐT)
  - Tờ trình xin tuyển bổ sung (nếu có ).
Hồ sơ tuyển sinh được lập thành 02 bộ (1 bộ lưu tại trường, 1 bộ nộp về phòng GD&ĐT ).
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.  BGH nhà trường:
1.1. Chủ động phối hợp với UBND xã trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn được phân công, chủ động xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2021 – 2022 của nhà trường, báo cáo Phòng GD&ĐT. Tham gia đầy đủ hội nghị hướng dẫn về công tác tuyển sinh do Phòng GD&ĐT tổ chức hướng dẫn.
1.2. Thông báo công khai tại trường tuyến tuyển sinh do UBND huyện quy định; chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh. Thực hiện nghiêm túc quy định tại TT36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục về thực hiện công khai đối với các cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
1.3. Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về nhân sự và cơ sở vật chất để từng bước triển khai tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1
1.4. Từng bước tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh chuẩn bị công tác tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1
 1.5. Mỗi trường thành lập một Hội đồng tuyển sinh do Trưởng phòng GD&ĐT ra Quyết định thành lập, thành phần gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng, thư ký và một số uỷ viên (CT Công đoàn, TPT, Bí thư Đoàn, Tổ trưởng và 1 số GV có năng lực). Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu được giao.
1.6. Tổ chức tuyển sinh:
a. Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như họ tên, ngày sinh, nơi sinh... trong giấy khai sinh, hộ khẩu, học bạ (đối với lớp 1). Nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh “Đã kiểm tra, khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu”, sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho học sinh sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.
b. Trong suốt thời gian tuyển sinh các trường tuyệt đối không được thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.
1.7. Lãnh đạo nhà trường phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn chu đáo, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.
1.8. Kết thúc tuyển sinh nhà trường lập danh sách học sinh đã tuyển, báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND xã và Phòng GD&ĐT.
1.9. Nhà trường nghiêm chỉnh thực hiện việc bàn giao hồ sơ học sinh để phục vụ công tác phổ cập và tuyển sinh. Trường nào bàn giao thiếu hồ sơ đồng chí Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm. Cụ thể:
- Nhận bàn giao từ trường mầm non Xuân Dương toàn bộ danh sách trẻ 6 tuổi trên địa bàn xã, thị trấn mình quản lý.
- Nhà trường chuẩn bị toàn bộ hồ sơ của các học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học (Học bạ, danh sách)
- Các hồ sơ trên được bàn giao tại Hội trường Phòng GD&ĐT (trường mầm non bàn giao cho trường tiểu học. Trường tiểu học bàn giao cho trường THCS) trước sự chứng kiến và chỉ đạo của lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các cấp học.
- Thời gian bàn giao: ngày 25/6/2021.
+ Từ 9h30 đến 10h30
- Thành phần  bàn giao : Mỗi trường 2 người (gồm 1 lãnh đạo và 1 cán bộ phụ trách tuyển sinh) và lãnh đạo, CV Phòng GD&ĐT phụ trách các cấp học.
2. Phân công trách nhiệm
* Chñ tÞch héi ®ång :
- Bà : Nguyễn Thị Thu Hương - Hiệu trưởng
 - Xây dựng kế hoạch tuyển sinh chỉ đạo chung.
- Bà Nguyễn Thị Tuyến – Phó HT
- Chỉ đạo các nhóm tuyển sinh theo kế hoạch, giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình tuyển sinh.
* Thư Ký :
- Bà : Nguyễn Thu Hà – Thư kí hội đồng
 - Theo dõi ghi chép cập nhật hồ sơ tuyển sinh và trên hệ thống trực tuyến
* C¸c ñy viªn :
 
  1. Bà:      Nguyễn Thị Thúy Tổ trưởng tổ 4&5 – Nhóm 1
  2. Bà:      Hoàng Thị Kim Oanh Tổ phó tổ 2&3 – Nhóm 2
  3. Bà :      Nguyễn Thị Bắc Tổ trưởng tổ 1 – Nhóm 3
  4. Bà:       Nguyễn Thị Hằng Giáo viên – Nhóm 2
  5. Bà:       Phạm Thị Thu Hà Giáo viên – Nhóm 3
  6. Bà:       Nguyễn Thị Thùy Linh TT tổ 4&5 – Nhóm 1
* Phục vụ, bảo vệ:  
  7. Ông:      Lê Văn Minh - Kế toán.
  8. Ông :      Nguyễn Thị Minh - Bảo vệ.
 II. Chế độ báo cáo
1. Đối với Tiểu học:
Báo cáo về Phòng GD&ĐT (cán bộ phụ trách công tác TS từng cấp học nhận) về công tác tuyển sinh theo lịch sau:
- Ngày 20/5/2021:  Nộp dự thảo kế hoạch tuyển sinh của đơn vị về Phòng GD&ĐT (theo cấp học).
- Ngày 7/6/2021: Ban hành kế hoạch tuyển sinh.
- Ngày 10/6/2021: Nhận Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh tại Phòng GD&ĐT.  
- Từ ngày 12/7/2021 đến 28/7/2021: tuyển sinh theo kế hoạch của BCĐ công tác TS huyện.
- Ngày 29/7/2021 duyệt chỉ tiêu bổ sung theo cấp học            
- Ngày 30/7/2021: Nộp báo cáo nhanh về công tác tuyển sinh qua mạng và triển khai tuyển sinh bổ sung (nếu có).
- Ngày 5/8/2021:  Nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh về Phòng GD&ĐT theo cấp  học (kèm theo hồ sơ tuyển sinh).
 

II. - Phân tuyÕn tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh:

 

Stt

Tr­ường

Chỉ tiêu

§Þa bµn tuyÓn sinh (ghi râ thôn, ®éi, xãm...)

Số HS qua điều tra

Ghi chú

Số lớp

Số hs

1

TH Xuân Dương

3

119

Thôn Trường Xuân

Thôn Vân Đồng

Thôn Xuyên Dương

     Cục V26
86
11
20
2

 

 

 

 

 

Tổng số

119

 

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 trên địa bàn xã Xuân Dương năm học 2021 - 2022. Trường Tiểu học Xuân Dương yêu cầu ông (bà) trong ban tuyển sinh của nhà trường thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn trên. Trong quá trình thực hiện, khi có những vấn đề vướng mắc, các thành viên trong ban tuyển sinh cần báo cáo ngay với nhà trường để có sự chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.

 
Nơi nhận:
- UBND xã để bc
- PGD (để phê duyệt);
- BTS nhà trường (để thực hiện);
- Lưu; VT (Tuấn03)
                     HIỆU TRƯỞNG
                           ( Đã ký)


                Nguyễn Thị Thu Hương

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Cảnh quan nhà trường
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây